U wordt verzocht de hiernavolgende algemene voorwaarden/privacy verklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens op het platform van Droneopdrachten.nl

 1. Gegevens website

Droneopdrachten.nl is onderdeel van Kostprijscalculatie, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64848272 en aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers in staat stelt opdrachten op de website te plaatsen, waarop geregistreerde professionele opdrachtnemers (dronepiloten/freelancers, hierna ook te noemen gebruikers) vervolgens op kunnen reageren. Daarnaast fungeert Droneopdrachten.nl als verzamelplaats voor gebruikers en wordt ruimte ter beschikking gesteld voor adverteerders. Tevens vindt men op Droneopdrachten.nl ook informatie over de geldende wet- en regelgeving en gerelateerd nieuws.

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Droneopdrachten.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Deze gegevens kunt u na inloggen te allen tijde inzien en desgewenst aanpassen.

 1. Klantgegevens

Droneopdrachten.nl legt alle gebruikersgegevens vast in een databestand ten behoeve van het gebruik van het online platform. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit van rechtswege vereist wordt, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. In deze gevallen worden gegevens uitsluitend verstrekt als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van diegene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

 1. Bezoekgegevens en cookies

Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals onder andere de meest bezochte pagina’s. Door middel van deze gegevens kan Droneopdrachten.nl haar website optimaliseren. Tevens wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Droneopdrachten.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies; deze bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruikersgemak van de site te bevorderen.

 1. Doel gegevensverzameling en -verwerking

Droneopdrachten.nl verzamelt en verwerkt uw gegevens om de dienstverlening mogelijk te maken. Bij aanmelding op de website worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens verwacht, die uitsluitend voor het betreffende doel gebruikt zullen worden (zoals bedrijfsvoering, communicatie, wettelijke bewaarplicht etc.). Plaatst u berichten op een openbaar gedeelte van de website en maakt u daarbij uw gegevens openbaar, dan valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 1. Links met andere websites

Externe links die naar andere websites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Droneopdrachten.nl. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Dit geldt ook voor de voorwaarden en privacyverklaringen van desbetreffende sites; deze kunnen afwijken van die van Droneopdrachten.nl. Het is raadzaam de voorwaarden en privacyverklaringen van externe websites goed door te nemen, zodat u weet hoe zij omgaan met de door u verstrekte informatie in het kader van verzamelen, gebruiken en delen. Indien Droneopdrachten.nl, hetzij door aangeven van gebruikers, hetzij door eigen constatering van mening is dat de inhoud van een externe website niet rechtmatig, of tegenstrijdig is met de gegevens welke op Droneopdrachten.nl vermeld staan, wordt desbetreffende link verwijderd en zo nodig geblokkeerd.

 1. Gegevensbeveiliging

Droneopdrachten.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen in de administratie van Droneopdrachten.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Droneopdrachten.nl. Tevens worden systemen naar redelijkheid beveiligd tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Droneopdrachten.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereikbaar zijn van de site door invloeden van buitenaf, verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden en computers via illegale programma’s of door bestanden verspreide virussen, of enig ander gevolg van het verstrekken van gegevens aan Droneopdrachten.nl.

 1. Algemene Voorwaarden/Privacy Verklaring

Droneopdrachten.nl hanteert deze Algemene Voorwaarden/Privacy Verklaring, die u op de site in de footer kunt vinden. Indien gewenst kunt u deze ook printen en/of downloaden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten welke plaatsvinden op en via de site, zoals gebruik en bezoek.

 1. Welk recht is van toepassing

Op deze website en privacy verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze Privacy Verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de privacy verklaring tegenstrijdigheden vertonen of leiden tot verschillen van interpretatie, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Mochten er nog vragen zijn m.b.t. het Privacybeleid van Droneopdrachten.nl, dan kunt u deze stellen via de mail (zie de link Contact in de footer van de website).

 1. Misbruik

Indien er, naar het oordeel van Droneopdrachten.nl, sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, kan Droneopdrachten.nl bepaalde IP adressen, gebruikers en/of e-mailadressen de toegang te ontzeggen, c.q. te blokkeren voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Wanneer derden aantoonbaar in hun belangen worden geschaad en dit melden, is Droneopdrachten.nl gerechtigd betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking te stellen of aan de eventueel door hen ingeschakelde gerechtelijke instantie.

 1. Wijzigingen Privacy Verklaring

Droneopdrachten.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. De meest recente Privacy Verklaring wordt altijd weergegeven op de site. Check daarom regelmatig de site voor een update.

 

2017-001-Algemene voorwaarden/Privacy Verklaring Droneopdrachten.nl